Centrální porucha zpracování vizuálních vjemů

V předcházejících článcích jsme společně probrali vizuální hypersenzitivitu a hyposenzitivitu, tedy 2 typy poruchy zpracování smyslových vjemů. Dnes se zaměříme na poslední ze stejné skupiny poruch, která má co s dočiněním se zrakem, na centrální poruchu zpracování vizuálních vjemů, zkráceně CVPD z anglického central visual procession disorder.

Ona výše zmíněná porucha  je velmi komplexního charakteru a často ovlivňuje učení. Pokud netrpíte žádnou ze specifických poruch učení, a přesto jste zažívali nebo zažíváte ve škole výrazné problémy, je dost možné, že máte právě CVPD.

V případě, že disponujeme touto odchylkou, náš mozek chybně zpracovává zrakové vjemy, přičemž dochází k nesprávnému zpracování na mnoha úrovních. Můžeme mít proto problémy v množství různých oblastí. Například nám může činit potíže rozpoznávat tvary, určovat vzdálenosti, nebo si neplést pořadí věcí. Nutno podotknout, že náš zrak jako takový narušený není, porucha spočívá pouze v špatném vyhodnocování informací v mozku.

Jak už jsme řekli, centrální porucha zpracování smyslových vjemů je problémem poměrně komplexním. Proto nás možná nepřekvapí, že existuje 8 typů této odchylky. Popišme si tedy každý z nich a seznamme se se základními symptomy, abychom se v celé problematice lépe zorientovaly.

Zde si vypíšeme všechny typy a k nim základní symtpomatiku.

  • Problém s rozlišováním vizuálních vjemů

Lidé postižení právě tímto typem poruchy mají problém rozlišit mezi podobnými tvary, objekty, symboly či písmeny. Například mohou mít potíže rozpoznat čtverec od trojúhelníku nebo písmeno d od písmena b. Tito lidé také velice často zaměňují písmenka ve slovech.

  • Problém s vyčleněním figury na pozadí

Ti, kteří trpí touto variantou CVPD mají problém rozpoznat a vyčlenit tvar z jeho pozadí. Například nedovedou vyhledat potřebnou informaci na stránce, nenajdou guma na neuklizeném stole, i když leží přímo před nimi nebo nevšimnou si cvičení v učebnici, zanikající mezi zbytek textu.

  • Problém s určováním pořadí

Lidé potýkající se s tímto konkrétním druhem poruchy mají problém s určením pořadí napsaných slov, symbolů, objektů či obrázků. Často píší nebo čtou v nesprávném pořadí čísla z řad a písmena ve slovech, někdy mají ve větách uspořádána špatně celá slova, nebo je čtou zpřeházeně. Mohou mít problém zformulovat smysluplnou větu, když píší, nebo mohou přeskakovat slova a řádky při čtení.

  • Problém se zaměňováním písmen a symbolů

Lidé s tímto typem odchylky si často pletou písmenka a čísla, když píší nebo čtou. Mohou je velmi často přidávat, přeskakovat nebo zaměňovat. Například mohou místo slova šťastný napsat šťatsný.

  • Problém s vizuo-motorikovu

Lidé žijící s tímto problémem mají potíže s koordinací pohybů, protože nedovedou správně vyhodnotit zrakové vjemy, které získávají z prostředí a dát si je dohromady s pohybem. Nejde jim kupříkladu chytit balón nebo psát rovně. Mohou taktéž často vrážet do věcí.

  • Vizuálně-prostorové problémy

Ti, zažívající tento podtyp naší poruchy, mají výrazný problém s určením, kde se nachází objekty v prostoru, jak dalekou jsou a jaká vzdálenost je mezi nimi. Lidé trpící tímto problémem mohou být velmi nešikovní. Často jim dělá potíže chytit balón nebo například určit, kdy je auto dostatečně daleko, aby mohli přejít přes přechod. Obvykle také špatně čtou z mapy a obtížně se orientují v čase.

  • Problém s identifikováním částečně viditelných objektů

Jak již z názvu vyplívá, lidé postižení touto odchylkou nedovedou identifikovat objekt, pokud jde vidět pouze jeho část. Například nepoznají auto, pokud mu nejsou vidět kola. Tito lidé velmi často špatně kreslí nebo mají problém s přečtením chybně napsaného slova, protože nedovedou slovo rozpoznat, když mu například chybí jedno písmenko.

  • Problém s krátkodobou či dlouhodobou vizuální pamětí

Lidé s tímto problémem si velmi obtížně vybavují to, co viděli, buď bezprostředně po vidění daného objektu, nebo za delší dobu. Možná je i kombinace obojího. Díky tomu u nich může docházek k nesnázím se čtením a hlavně psaním, kdy si například nedovedou vybavit, jak napsat dané písmeno.


Zde tedy máme typy centrální poruchy zpracování smyslových vjemů. Může být velmi nesnadné určit, zda trpíme touto odchylkou, nebo ne, protože se často tváří jako dyslexie, dysgrafie nebo jiná specifická porucha učení. Důležité je uvědomění si faktu, že veškeré r´trable plynoucí z CVPD pramení z problému zparcovat vizuální informace.

Někdy může být velice náročné žít s touto poruchou. Sama si nejsem jista, zda tuto odchylku mám, nebo ne. Myslím, že disponuji některými jejími typy, například vizuálně-prostorovými problémy, neboť velmi špatně odhaduju vzdálenosti, vůbec se nedovedu zorientovat podle klasické mapy a trpím taktéž problém vyznat se v čase. Také mám nejspíš problém s rozlišováním vizuálních vjemů, protože často zaměňuju písmena jako je právě výše zmíněné b a d a mám problém s rozlišením obektů jako je čtverec a trojúhelník. Také mám dost možná problém se zaměňováním písmen a symbolů a s vizuo-motorikou, nejen si ovšem jista.

Našli jste se v některých z výše popsaných příznaků? Pokud ano, který typ CVPD máte? Napište nám do komentářů. Taky se nebojte položit jakoukoli otázku. Jako vždy, jsme tu pro vás! 

Komentáře