Příspěvky

Náš blog

Záznam pocitů člověka, pro něhož je radost třpytící se fialovou vlnou

Obrázek
Milí čtenáři, pro dnešní den jsem si připravila článek, který se poněkud liší od všech ostatních. Jedná se o svého druhu experiment. V současnosti si procházím čímsi na pomezí hypomanické a manické epizody. Rozhodla jsem se proto převést svoje emoce do podoby písmen, slov a vět. Pokusila jsem se zaznamenat svoje myšlenky naprosto volně, tak, jak přicházely a s jejich pomocí vyjádřit a popsat emoce, které prožívám.
Mám jistou odchylku s názvem synestezie. Zjednodušeně řečeno se jedná o jakési slučování vjemů z několika různých smyslových nebo kognitivních drah. V praxi to znamená následující. Synestéti kupříkladu vidí hudbu; písmena abecedy nebo čísla se jim automaticky spojují s určitou barvou; v moment, kdy ucítí jistou vůni, uslyší určitý tón… Druhů synestézie existuje mnoho. Ten můj spočívá v tom, že si každou emoci, kterou prožívám, zcela automaticky spojuji s určitou, stále stejnou barvou, kombinací barev, v některých případech i s tvarem. Ona barva mi skutečně vyrazí před očima …

Poruchy osobnosti v kostce

Obrázek
Každý z nás má jistou osobnost, jakýsi ustálený vzorec chování, cítění a myšlení, který se s časem příliš nemění. Základních osobnostních charakteristik druhých lidí si obvykle povšimneme velmi brzy, hned, co je alespoň částečně poznáme. Pro názornost si uveďme příklad. Záhy poté, co se seznámíme s novou kolegyní v práci, tušíme, jaká asi bude, vidíme, že je extrovertní, milá, kamarádská, ráda všem za každé situace pomůže, nemá problém se spoluprácí a snadno se ztotožní s názory autorit.
Naše osobnost z nás dělá to, kým jsme. Díky ní jsme jedineční, jasně odlišitelní od ostatních lidí. Většinou však spadáme do jakéhosi pomyslného osobnostního rámce, do určité normy. V jistých směrech jsme si zkrátka velmi podobní, nepřekračujeme některé hranice, naše osobnostní rysy nemají tendenci zacházet do přílišných extrémů. Občas však narazíme na někoho, kdo se svým chováním, myšlením i vnímáním okolního světa zřetelně vymyká. Pokud tomuto člověku jeho odlišnost způsobuje výrazné potíže, pak j…

Ty jsi kluk nebo holka? – Ani jedno.

Obrázek
Jednou ze základních vlastností živé hmoty je schopnost reprodukce. I my lidé se musíme množit, abychom nevymřeli. Z toho důvodu přicházíme na svět jako chlapci a dívky, s rozdílnými pohlavními orgány, s rozdílnými pohlavními buňkami. To, zda se z nás stanou muži nebo ženy, je předem určeno, před narození.
To vše nám může připadat docela přirozené a prosté. Nic však nebývá tak jednoduché, jako se na první pohled zdá. Najdou se mezi námi lidé, kteří mají všechny pohlavní znaky ženy, přesto se jako ženy necítí. Stejně tak dobře existují tací, kteří by se z biologického hlediska dali zcela jistě považovat za muže, přesto však nemají pocit, že by muži skutečně byli.
Jak je něco takového možné? Odpověď není příliš složitá. Nikoho z nás zkrátka nedefinuje pouze pohlaví. Kromě pohlaví biologického, které vyjadřuje, jaké pohlavní orgány máme, existuje taktéž gender a generová identita. Gender představuje chování pro dané pohlaví typické, které je dáno společenskou rolí. S přirozenou biologi…

Imaginární světy jednoho autisty

Obrázek
Pohled na autismus a ty, kteří s ním žijí, se neustále vyvíjí a mění. Dříve byl například velice často spojován s nedostatkem představivosti. Tyto a podobné názory pramenily mimo jiné z faktu, že si autistické děti mnohdy nehrají tak, jako jejich neurotypičtí vrstevníci. Malý autista si často raději převrátí autíčko vzhůru nohama a otáčí s jeho koly, než aby s ním jezdil po zemi; raději staví kostičky do řady na základě barev nebo tvarů, než aby je použil k postavení hradu. Soudě podle tohoto deficitu ve fantazijní hře došli mnozí k závěru, že autisté obecně postrádají představivost, fantazii.
V současnosti od tohoto stanoviska většina vědecké obce spíše ustupuje. Naopak se ukazuje, že mnoho autistů mírou svojí představivosti dalece převyšuje mnohé jiné. Co se týče kreativity, některé studie nasvědčují tomu, že jsou lidé s PAS kreativní trochu jiným způsobem než ostatní, ani náhodou však méně. My, reálně existující autisté, jsme toho ostatně důkazem. Vždyť z našich řad pochází nebo p…

Otevřený dopis médiím, která spojují autismus s kriminálním chováním

Vážená média,
obracíme se na vás kvůli masové vraždě, k níž došlo v Torontu v pondělí 23. 4. 2018 a o které jste informovali v tisku, popřípadě v televizním vysílání.
Někteří z vás, konkrétně server iDNES.cz, tv.nova.cz, TV Barrandov, Aktuálně.cz a Česká televize uvedli ve spojitosti s touto vraždou údaj, že měl útočník Aspergerův syndrom. Tato informace však nebyla nikde potvrzena. Zahraniční web The Globe and Mail zmínil pouze toto: „Jako nespolečenského člověka, který trpěl formou sociální poruchy, jej listu The Globe and Mail popsali i další spolužáci. V místním listu se v roce 2009 objevila stížnost Soni Minassianové, že její syn, který trpí Aspergerovým syndromem, ztratí přístup ke speciálnímu vzdělávání. Kanadským novinářům se ale nepodařilo ověřit, jestli je oním zmíněným chlapcem Alek Minassian.“ Jiné servery se o Aspergerovu syndromu nezmiňují vůbec.
Zdroje: CNN The man accused of mowing down Toronto pedestrians is charged with murder
https://edition.cnn.com/2018/04/24/americas/…

Autismus a empatie

Obrázek
Autisté postrádají empatii, názor, který po dlouhou dobu zastávala vědecká komunita a který je stále rozšířen mezi lidmi. Přitom má od pravdy velice daleko. Pro samotné lidi s poruchou autistické spektra pak představuje cosi téměř urážejícího. Pojďme se tedy společně podívat, jak to s onou spojitostí mezi empatií a autismem ve skutečnosti vypadá.
Nejprve si vysvětleme, co přesně slovo empatie znamená. Jedna z nejjednodušších definic ji popisuje jako schopnost porozumět pocitům druhých a následně je sdílet. Již z této věty vyplývá její základní dělení. Má totiž ve své podstatě 2 podtypy. Ty nazýváme empatií kognitivní a empatií afektivní. Kognitivní empatie zahrnuje naši schopnost správně rozpoznat a pochopit emocionální stav jiného člověka. Afektivní empatie je pak tím, co si pod empatií jako takovou většinou představíme, tedy schopnost cítit to, co druhý, společně s ním.
Jedním ze základních znaků autismu je problém porozumět výrazům lidské tváře, správně vyhodnotit, jak se druhý …

Každý život je hoden života

Obrázek
Upozornění a varování - Tento článek se zaobírá diskriminací vůči postiženým lidem a nenávistnými výroky cílenými proti autistické komunitě, včetně přání smrti.


Milí čtenáři, přicházím k vám s článkem, který nebude ani trochu veselý. Vlastně bude smutnější než veškeré texty o depresi, psychické bolesti, bude smutnější než popis sebevražedných myšlenek. Půjde o reakci na cosi, co dřímá v myslích některých lidí, bude o názorech, které by dle mého mínění neměly být ani vyřčeny.
Sedím tak u počítače a brouzdám YouTubem. Sleduju videa, česká videa, o autismu a autistech, těch z nás, kteří potřebují vysokou míru podpory, protože v životě samostatně fungovat nedokážou. Mnohdy mají k poruše autistického spektra přidruženou mentální retardaci, nebo se tak alespoň předpokládá. Ač je pravda, že se mi vůbec nelíbí, jak jsou autisté v těchto videích prezentováni, jakým způsobem jsou ony krátké filmy tvořeny a koncipovány, jakou zprávu do světa vysílají, přesto přese všechno ponechám dnes tento v m…